Opatření vlády k umožnění sportování...

Více
07. dub 2020 08:43 - 08. dub 2020 07:47 #4993 od Jirka
Jirka vytvořil/a téma: Opatření vlády k umožnění sportování...
Z přílohy č. 2 usnesení vlády ze dne 6. dubna 2020, kde jsou stanoveny podmínky pro využívání venkovních sportovišť.

Vybrané informace, které se týkají sportování:

3. Zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:
•nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
•společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
•nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, včetně cesty za účelem tohoto sportování.

Za splnění uvedených podmínek se tak lze věnovat celé řadě sportů, zejména:

•běhu,
•chůzi,
•cyklistice,
•gymnastice,
•venkovnímu bruslení, na ledě i na kolečkových bruslích, a skateboardingu,
•jízdě na koni,
•golfu s nejvýše dvěma osobami ve skupině hráčů (ve flightu),
•tenisu, stolnímu tenisu, badmintonu, volejbalu, včetně plážového, a nohejbalu, vždy s nejvýše dvěma hráči na každé straně hřiště,
•lyžování a snowboardingu,
•vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou osobách v lodi,
•sportovní střelbě,
•bojovým, silovým a úpolovým sportům,
•sportovnímu letectví,

a to na venkovních sportovištích. (Ha,ha,ha, už vidím stolní tenisty hrát pod širým nebem:)

Povoluje se výjimka z příkazu nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, v případě sportování na venkovních sportovištích, pokud skupina sportujících je oddělena od jiných sportujících a jejich skupin, popřípadě jiných osob určitou fyzickou překážkou (např. plotem oddělené kurty pro tenis, nohejbal nebo volejbal), nebo se sportující nacházejí alespoň 2 metry od jiných osob. Je zřejmé, že při sportování dochází typicky k intenzivnějšímu dýchání a rouška nebo respirátor ztěžuje dýchání. V případě vodních sportů by nošení roušky mohlo být vyloženě nebezpečné až život nebo zdraví ohrožující.
Poslední úprava: 08. dub 2020 07:47 od Jirka.

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Více
09. dub 2020 07:55 #4994 od Jirka
Jirka odpověděl/a na téma: Opatření vlády k umožnění sportování...
Česká unie sportu
Zátopkova 100/2
169 00 Praha 6
V Praze dne 8. 4. 2020

Věc: Aktualizace výkladového stanoviska v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 06. 04. 2020 č. 395

Vážení,
v návaznosti na Usnesení vlády ČR ze dne 6. 4. 2020 č. 395 (dále jen „Usnesení 395“) a jeho příloh č. 1 a 2 (Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví) si tímto dovoluji aktualizovat své předchozí stanovisko ve vztahu k činnostem České unie sportu, z.s.
Dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví tvořící přílohu č. 1 Usnesení 395 (dále jen „Příloha č. 1“) je nadále zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb včetně vnitřních sportovišť.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví tvořící přílohu č. 2 Usnesení 395 (dále jen „Příloha č. 2“) pak upravuje zákaz volného pobytu osob na území ČR včetně výjimek z tohoto zákazu.
Ve vztahu k vnitřním sportovištím pak nadále trvá úplný zákaz jak pro veřejnost (viz Příloha č. 1 – čl. I, odst. 7, poslední odrážka) tak pro členy jednotlivých SK/TJ na vlastních či dlouhodobě pronajatých sportovištích (viz Příloha č. 2 – výjimka ze obecného zákazu pohybu osob je vztažena výhradně ke sportovištím venkovním).
Z obecného zákazu pohybu osob pak bylo vyňato sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech, a to za současného splnění dalších podmínek, a to:
- nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
- společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky.

Odůvodnění Přílohy č. 2 pak obsahuje orientační výčet sportovních aktivit, které je možné za splnění stanovených podmínek vykonávat.
Z hlediska výše uvedených podmínek, které je nezbytné splnit v případě sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech je nezbytné uvést následující. 2

Přes četné mediální výstupy je od povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest explicitně osvobozeno výhradně sportování na venkovních sportovištích, nikoliv tedy v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech. Nelze tedy automaticky dovodit, že sportující osoby nemusí nosit ochranné prostředky dýchacích cest např. v případě jízdy na kole po pozemních komunikacích čí běhu po lesních cestách. V takových případech je nezbytné vycházet z dalších obecných omezení vydaných ze strany orgánů státní správy. V této otázce tedy není možné stanovit jednoznačný výklad a konkrétní případy je třeba posuzovat individuálně, což lze předpokládat i ze strany případných kontrol.
Z hlediska užívání ochranných prostředků dýchacích cest je tedy rozhodující definice venkovního sportoviště.
Na základě komunikace s orgány státní správy, by za venkovní sportoviště ve smyslu Přílohy č. 2 měly být považovány i ostatní vyjmenované venkovní prostory, zejména parky a příroda, nicméně je třeba vyčkat na oficiální výkladové stanovisko státních orgánů, zejména Národní sportovní agentury.
Dalším zavádějícím pojmem Přílohy č. 2 je „skupina společně sportujících osob“. Byť tento pojem může budit dojem, že se jedná o skupinu osob přesahující 2 osoby, které se věnují sportovní činnosti odděleně od ostatních osob, není tomu tak, a to s přihlédnutím k další textaci Přílohy č. 2. Pojem „skupina společně sportujících osob“ považuji v dané souvislosti za nadbytečný a možná i matoucí. Jak vyplývá z další textace Přílohy č. 2, je počet společně sportujících osob stanoven na 2 (s výjimkou členů společné domácnosti) s tím, že pro další posouzení je rozhodující odstup či oddělení překážkou. V případě sportovních aktivit typu tenis či nohejbal bude tzv. čtyřhra (2 osoby na každé straně hřiště, které jsou mezi sebou odděleny sítí) v souladu s Přílohou č. 2. Aby byl však zachován smysl mimořádného opatření, nemělo by docházet k výměnám členů sportovních dvojic.
Vzhledem k nejednoznačnosti výkladu Usnesení 395 a jeho příloh v souvislosti prezentovanými výroky představitelů státní správy doporučuji vyčkat výkladového stanoviska Národní sportovní agentury.
V návaznosti na četné dotazy je pak samostatnou otázkou užívání WC v průběhu povolené sportovní činnosti na venkovních sportovištích. Jenou z podmínek dle Přílohy č. 2 je, že „nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky“.
Dle mého názoru je možné zpřístupnit WC na sportovišti za splnění dalších stanovených podmínek, a to:
- zajištění zvýšených hygienických opatření v prostorách WC,
- max. 2 osoby v prostoru WC,
- povinnost ochranných prostředků dýchacích cest (nevztahuje se na tyto prostory výjimka pro venkovní sportoviště, neboť je tím myšleno sportoviště v tom nejužším slova smyslu).

Ostatní vnitřní prostory sportoviště (šatny, umývárny) by mohly být za dodržení výše popsaného režimu užívána rovněž, avšak doporučuji tak učinit pouze v případě nutnosti a za naprostého vyloučení možností případného obcházení stanovených pravidel ze strany návštěvníků sportoviště.
Závěrem doporučuji, aby v každé situaci bylo jednotlivými subjekty postupováno individuálně tak, aby byl co nejvíce zachován smysl přijatých mimořádných opatření, jelikož i vyhodnocování jednotlivých situací bude ze strany orgánů státní správy bude značně individuální. 3

Závěry:
1. Trvá nadále zákaz sportování na vnitřních sportovištích.
2. Vykonávat sportovní činnost na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech lze pouze za současného splnění stanovených podmínek.
3. Výjimka z povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest je explicitně stanovena pouze pro venkovní sportoviště. V parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech je výjimka potvrzena zatím jen ústně a je třeba vyčkat na oficiální výkladové stanovisko Národní sportovní agentury.
4. V případě sportovní činnosti lze na venkovních sportovištích zpřístupnit WC, nicméně je nezbytné zajistit zvýšená hygienická opatření, dodržet přítomnost max. 2 osob ve stejný čas v prostorách WC a dodržet povinnost užití ochranných prostředků dýchacích cest. Obdobný režim lze stanovit i pro ostatní vnitřní prostory sportoviště (šatny, umývárny), avšak za naprostého vyloučení případného obcházení stanovených pravidel ze strany návštěvníků sportoviště.

V případě potřeby jsem Vám k dispozici.
S pozdravem
JUDr. Daniel Viduna, LL.M., advokát

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Více
21. dub 2020 07:49 #5000 od Jirka
Jirka odpověděl/a na téma: Opatření vlády k umožnění sportování...
Vážení sportovní přátelé,

od 20.4.2020 vláda povolila venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců s vyloučením veřejnosti v menších skupinách za přesně definovaných podmínek. Týká se pouze sportovců s profesionální smlouvou, vrcholových sportovců zařazeních v resortních centrech, viz příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 17. dubna 2020 č. 420, bod č. 4. apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNRL63DX

Pro trénink profesionálních sportovců jsou stanovena tato pravidla:

•trénink probíhá na venkovním sportovišti bez přítomnosti veřejnosti,
•na sportovišti se nachází jen skupina společně sportujících sportovců, která nepřesahuje ve stejném čase 8 osob, a nezbytně nutné osoby realizačního týmu,
•mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána vzdálenost nejméně 2 metry,
•sportovci během tréninku nejsou povinni mít ochranné prostředky dýchacích cest,
•nebudou prováděna kontaktní, soubojová cvičení,
•na sportovišti bude k dispozici dezinfekční prostředek na dezinfekci rukou,
•nejsou využívány vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, sprchy apod.
•je možné zpřístupnit WC za zvýšených hygienických opatření v prostorách WC, max. 2 osoby v prostoru WC,
•po skončení tréninku bude prováděna dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek

Upozorňujeme, že toto uvolnění se však netýká amatérského, rekreačního či kondičního sportu. Sportování na venkovních sportovištích v rámci amatérského či rekreačního sportu je možné JEN dle podmínek usnesení vlády ze dne 6. dubna 2020, č. 395, apps.odok.cz/attachment/-/down/RCIABNFACRAV

S pozdravem
Plzeňská sportovní unie, z.s.

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Více
28. dub 2020 08:51 #5001 od Jirka
Jirka odpověděl/a na téma: Opatření vlády k umožnění sportování...
Vážení sportovní přátelé,

v návaznosti na uvolňování mimořádných opatření díky příznivému vývoji epidemiologické situace zasíláme pravidla ke sportování na venkovních a vnitřních sportovištích. Nová opatření umožňují postupný návrat ke sportovní činnosti klubů, nyní je možné sportovat již v desetičlenných skupinách.

Venkovní sportoviště

Opatření od pátku 24. dubna povoluje sportování na venkovní sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných přístupných místech za těchto podmínek:

•nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
•společně sportuje nejvýše deset osob, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
•nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou, ale také míst, kterých se běžně dotýkají ruce

Vnitřní sportoviště

Opatření od pondělí 27. dubna povoluje přítomnost v posilovnách, tělocvičnách a fitness centrech za dodržení následujících pravidel:

•omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient, musí být tedy splněny obě podmínky,
•nelze používat šatny a sprchy, a to ani za zpřísněných hygienických podmínek,
•vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,
•zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem, což znamená zvýšenou náročnost na zajištění desinfekčních prostředků a stanovení pravidel plnění této povinnosti (každý klient po své činnosti učiní sám, nebo bude zajišťovat personál,
•průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují (organizačně obdobně jako předchozí bod), - zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty, tak aby při tom nedocházelo ke kumulaci osob na jednom místě,
•klienti provedou povinnou dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení, ideálně v místě, kde může probíhat kontrola ze strany provozovatele (recepce apod.),
•prodávat pouze balené nápoje a balené potraviny,
•používat vzduchotechniku pouze se samostatným přívodem a odtahem vzduchu, je tedy třeba zajistit cirkulaci vzduchu předepsaným způsobem, bez čehož nebude možné vnitřní sportoviště provozovat
•je možné realizovat individuální tréninky pouze v režimu jeden na jednoho (týká se kontaktních sportů),
•v sálech pro skupinová cvičení bez osobního kontaktu označit cvičební místa tak, aby se zachovala potřebná vzdálenost mezi jednotlivými 2 cvičícími nejméně 2 metry, vždy při dodržení účasti nejvýše 8 cvičících a nejvýše 1 trenéra,
•upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor (jedná se o zajištění časového rozmezí mezi každými 2 lekcemi/tréninky)

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Více
29. dub 2020 06:50 #5002 od Jirka
Jirka odpověděl/a na téma: Opatření vlády k umožnění sportování...
Vodáci mohou řeky splouvat jen s malými omezeními
Vláda ČR na svém jednání dne 23. dubna 2020 přijala v rámci usnesení č.452 několik zmírňujících
opatření v souvislosti se šířením koronaviru, které se týkají pohybu na veřejných sportovištích, v
přírodě nebo a na jiných veřejně přístupných místech. Z pohledu vodáckého sportu dochází ke
změně pouze v tom, že už se mohou splouvat řeky ve skupinách s počtem do 10 osob, místo
dosavadních maximálně 2 osob. Pokud přijmeme to, že venkovní sportoviště je i řeka, na což ale
může být odlišný právní výklad, pak by mělo pro vodáky platit toto:
– jízda v kajaku (C1, K1) bez omezení.
– jízda v kánoi C2 i s cizí osobou, pokud jsou od sebe 2 m. Toho lze docílit na běžných
turistických kánoích, protože vzdálenost mezi sedačkami je přes 2 m.
– jízda na raftu stále jen pro členy jedné domácnosti. Na raftu nelze splnit podmínku, že cizí
osoby budou od sebe vzdáleny minimálně 2 m.
– na lodi se splouvá zásadně BEZ roušky (na což platí výjimka), protože rouška by mohla
znamenat vážné riziko v případě převržení.
– počet osob v rámci skupiny lodí nesmí přesáhnout 10, např. maximálně 5 kánoí v jedné
skupině.
– umělé slalomové kanály jsou již delší dobu v provozu.
Na březích je pak nutné roušky nasadit, dodržovat 2 m odstupy a zbytečně se neshlukovat. Od
pondělí 27. dubna navíc mohou otevřít obchody s velikostí do 2500 metrů čtverečních při dodržení
dalších pravidel, což se týká téměř všech vodáckých prodejen nebo půjčoven. Vodácký sport tak
může začít fungovat relativně s malými omezeními a z hlediska bezpečnosti je rozšíření na více lodí
ve skupině určitě přínosem. Pokud by se samostatně plující loď dostala do potíží, neměl by jí kdo
pomoci. Proto je s ohledem na bezpečnostní pravidla doporučena jízda minimálně 3 lodí, aby
mohlo dojít k rychlé a efektivní pomoci ostatních v případě nehody.
Pohyb v přírodě je i doporučován z hlediska posílení imunity, a tak mohou vodáci plánovat svá
splutí během následujících měsíců nebo letní dovolené.
Vodácké akce se hromadně ruší
Bohužel všechny jarní vodácké akce musely být zrušeny z důvodu koncentrace velkého počtu osob.
Nekonaly se tak akce, které mají téměř 50letou tradici, jako je např. 15 km po Divoké Orlici -
Memoriál Václava Břízy. Vodáci se musí spoléhat na to, že snad na podzim se akce opět obnoví a
bude možnost splouvat nebo konat turistické závody na atraktivních úsecích, jako je např.
Hamerský či Vavřinecký potok.
P.P.

Prosím Přihlásit se připojte se ke konverzaci.

Moderátoři: JirkaBobikaBařka
Vygenerováno za 0.257 sekund